ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

16/2/11

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η απόσυρση αφορά σε αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31.12.1998. Για όσους αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και προχωρήσουν στην αγορά καινούργιου μέχρι και 2.000 κ.ε., προβλέπονται μειωμένα τέλη ταξινόμησης από 50% έως και 100%. Την απαλλαγή δικαιούται ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου αυτοκινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει εκχωρήσει το δικαίωμα απόσυρσης.
Το μέτρο ξεκινά δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Για τα αποσυρόμενα αυτοκίνητα θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις:

1. Να έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1998.

2. Να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης).

3. Να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών. Για τα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.


Η διαδικασία της απόσυρσης ολοκληρώνεται σε 5 βήματα:

1 Παράδοση του αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη του ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

2 Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ εκδίδει εντός 8 ημερών πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, δίνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού στον ενδιαφερόμενο και ένα αντίγραφο αποστέλλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για να διαγραφεί το όχημα.

3 Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει εντός 5 ημερών από τη λήψη του αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος.

4 Η πράξη οριστικής διαγραφής παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον εκπρόσωπό του σε δύο αντίγραφα.

5 Το ένα αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής κατατίθεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφερομένους.

Η διαδικασία απόσυρσης ολοκληρώνεται μέσα σε 17 ημέρες.
Το αυτοκίνητο που θα παραληφθεί πρέπει να είναι καινούργιο και ατελώνιστο.
Εάν τελωνίζεται απευθείας από τον ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος, υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του καινούργιου επιβατικού οχήματος στο οποίο επισυνάπτονται:
  • Βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας
  • Αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του οχήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΤελωνισμός μέσω εμπόρου
Στην περίπτωση που το καινούργιο αυτοκίνητο τελωνίζεται από την εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό των ιδιωτών, εκτός από δικαιολογητικά (βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και πράξη οριστικής διαγραφής) απαιτούνται και:
Αίτηση της εταιρείας με την οποία θα ζητείται ο τελωνισμός του οχήματος προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο
Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος απόσυρσης, με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση. Οι απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης για όσους αποσύρουν το παλαιό τους αυτοκίνητο και αγοράσουν καινούργιο κυμαίνονται από 50% έως 100%, ανάλογα με τον κυβισμό και την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails